Extra overleg fosfaat dossier

Extra overleg over de korte termijn problemen in het fosfaat dossier

De voorzitter van de Federatie Vleesveestamboeken Jos Bolk laat weten dat er recent overleg is geweest over een aantal problemen rond fosfaat. Naast de bestaande lobby welke nog loopt voor vleesvee in het fosfaat dossier was dit een extra overleg over de korte termijn problemen. Namens de vleesveehouderij is dit nu gebeurd door Wouter Hartendorf en Mark Heijmans.

Uit de terugkoppeling van het overleg, waar Wouter Hartendorf en Mark
Heijmans bij aanwezig waren, kwam het volgende naar voren:

* De vrijstelling voor fosfaatrechten (< 100 kg fosfaat) voor hobbyhouders geldt alleen voor veehouders, die niet bedrijfsmatig vee houden. Ben je dus wel bedrijfsmatig veehouder en zit je onder de 100 kg fosfaatproductie, dan moet je ook zorgen dat je een beschikking krijgt. Maar ook voor de hobbyhouder is het raadzaam om een beschikking aan te vragen.

* Bij vleesveehouders, die niet op de servicemelding hebben gereageerd in 2016, of deze niet hebben gekregen, kan het dus voorkomen dat zij ook geen beschikking krijgen. Zit u in die situatie of heeft u wel gereageerd maar nog steeds niets ontvangen? Dan dient u ZO SPOEDIG MOGELIJK bij RVO een verzoek in te dienen. Dit kan op de website van RVO
volgens de BEZWAARPROCEDURE, hoewel dit niet om een bezwaar gaat, maar dit wel de stap is die genomen dient te worden, waarin u alsnog om fosfaatrechten verzoekt.
* Als u bewust dieren op een ’verkeerde’ diercategorie zet, dan zal dat bij controle door RVO/NVWA worden vastgesteld en zal er met terugwerkende kracht alsnog fosfaatproductie worden berekend. LNV en RVO zijn (nogmaals) op de hoogte gebracht van het probleem dat dit niet altijd goed gaat, wanneer welk dier in welk diercategorie wordt gezet door desbetreffende managementprogramma’s. Er wordt nog gewerkt aan een betere duiding van de diercategorieën, zodat een vleesveehouder zijn dieren op een juiste manier gecategoriseerd krijgt en conform de wet handelt. Wat bijvoorbeeld weer duidelijk werd gemaakt is dat dier categorie 101 en 102 inhoudt: ’ter vervanging van’ (zoogkoeien).

* De koppeling tussen de mestwetgeving, de I&R-registratie en de diercategorieën (bijvoorbeeld 100, 101, 102, 115, 120 en 122) is niet goed geregeld. Dat hebben we nogmaals aangegeven. LNV werkt zoals gezegd aan een oplossing en een verduidelijking. Voor de langere termijn zullen de systemen zo gekoppeld moeten worden dat bewuste en onbewuste fouten zoveel mogelijk worden voorkomen.
Wij hopen dat hier de komende weken meer duidelijkheid in komt.

* De invulling van de knelgevallenregeling en de inrichting en uitgifte via de  ’fosfaatbank’ zal plaatsvinden volgens de kaders, die in de wet staan. Dit moet nog nader in (lagere) regelgeving worden vastgelegd, dat gebeurt de komende maanden en zal dan gepubliceerd worden.